Kloakering 2021/22

Om projektet

Gladsaxe Kommunes kolonihaver skal kloakeres

I Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan (2021) står der:

“Alle kolonihaveforeningerne i Gladsaxe Kommune har besluttet at udføre kloakering for spildevand, og føre det frem til de enkelte lodder. De enkelte lodder skal tilslutte sig senest med udgangen af 2025.”

Kloakprojektet i H/F Mosehøj er vedtaget på generalforsamling og er en del af den aftale der ligger imellem Gladsaxe kommune og os. Det var et krav for forlængelse for nogle år siden, at vi fik kloakeret og det er der stemt om og det blev vedtaget. 

Hvis projektet ikke blev gennemført, så kunne vi ikke få den videre forlængelse til 2049.


“Træk-og-slip” og “vand i hanerne”

Projektets ambition er at udlægge kloak og vand helt ind til husene inkl. tilslutning til eksisterende ledninger (i den udstrækning at sådanne findes). Dvs. projektets entreprenør vil stå for:

 1. Udlægning af hovedledninger (i stier)
 2. Etablering af målerbrønd i hver have (ved sti)
 3. Udlægning af stikledninger (i haver)
 4. Tilslutning til eksisterende kloak og vandledninger. Hvis sådanne ikke findes, vil der blive gravet til husets fundament og rørene proppet af for at undgå lækage, rotter, etc.

Vi har valgt denne “andels”-fremgangsmåde af flere årsager – primært for at sikre:

 1. En billig løsning for alle, så  medlemmerne ikke er tvunget til at kontrahere med egen kloakmester og VVS’er til etablering af vand/kloak i egen have (fra målerbrønd til hus)
 2. En billig finansiering, så medlemmerne ikke selv skal ud og låne til deres egen del af etableringen. I stedet betales dette over den månedlige haveleje. 
 3. At projektet eksekveres hurtigt og i løbet af en enkelt vintersæson. Dermed undgår vi, at medlemmernes egne entreprenører skal arbejde i månederne efter etableringen af hovedledningen – og altså hen over sommersæsonen (og måske længere end det). 
 4. Konsistent kvalitet i og garanti på løsningen – af hensyn til både nuværende og kommende lejere.
 5. At vi som haveforening får en forlængelse af vores lejemål, og det kan vi kun sikre ved at vi – som forening under et – får udført kloakprojektet, og dermed hele installationen fra kommunens tilslutning i Sydmarken og frem til den enkelte  haveejers tilslutning fra huset/fundament.

Derudover har vi principper ift. den praktiske udførelse af projektet:

 1. Målet er et en fungerende kloakering hhv. vandforsynet fra kommunens tilslutningspunkter til de eksisterende tilslutningspunkter i hver have, og efterfølgende retablering i en grad, som alle haver har til fælles, nemlig jord og græs. 
 2. Entreprenøren graver den nemmeste vej fra sti til tilslutning ved hus uden dog at kompromittere løsningen (fx tilstrækkeligt fald)

Løsningsbeskrivelse

Foruden kloak og vand overvejer vi at lægge et tomrør ind. Forventningen er, at det ikke koster ret meget at lægge ned, når vi alligevel har gravet til vand/kloak – og så har vi en fordel, hvis vi fx ønsker at udlægge fiber eller etablere belysning på stierne.

Metodebeskrivelse 

Gottliebs metodebeskrivelse kan hentes her.

Arbejdstegning

Du kan downloade den seneste arbejdstegning her:


Ændringer

Som nævnt ovenfor er en del af retableringen ikke indeholdt i projektets budget. I stedet kan det enkelte medlem selv stå for retablering i egen have. Alternativt kan Kloakudvalget på medlemmets vegne indhente en fast pris fra entreprenøren (Gottlieb). Denne accepteres ved at indbetale beløbet til haveforeningen, som så vil stå for afregning for arbejdet. 

Ændringer som disse vil først blive udført, når hovedprojektet er afsluttet, så vi ikke risikerer en forsinkelse, der kan resulterer i en senere genåbning af foreningen.


Organisering

Kloakudvalget består af:

 • Bo (tidl. have 36)
 • Heidi (have 24)
 • Karsten (have 33)
 • Martin (have 71)

Al kommunikation med Kloakudvalget skal ske via mail: kloak@hfmosehoej.dk

MOE er rådgiver på projektet, og vi har valgt Anlægsgartner Gottlieb som entreprenør. MOE og Gottlieb har arbejdet sammen tidligere ifm. kloakering af H/F Samvirke


Tidsplan

Hovedpunkterne i tidsplanen er tre etaper:

 • 22. september: Opstartsmødet med entreprenør (Gottlieb), rådgiver (MOE) og kloakudvalget som deltagere.
 • 26. september: Informationsmøder og tegningsgennemgang for alle medlemmer i fælleshuset – sidste mulighed for korrektioner!
 • 1. oktober: Gottlieb rykker ind med skurby og materiel. Derfor vil en del af parkeringspladsen blive reserveret til disse formål.
 • 2. oktober: Vandluk som vi plejer.
 • 3. oktober: Alle medlemmer skal have klargjort og rømmet deres haver.
 • 4. oktober: Tømning af affaldscontainer og haveaffald.
 • 4. oktober: Overdragelse af foreningen som arbejdsområde til entreprenøren.
 • 5. oktober til primo marts: Etape 1 = Have 1-33 og 80-112 (hovedledning og haver)
 • 5. oktober til 30. december: Etape 2 = Have 34-79 (hovedledning og haver)
 • 1. december: Deadline for indmelding af ekstraarbejde

Efterfølgende skal løsningen kvalitetssikres (fx ved trykprøvning og TV-inspektion) og accepteres (inkl. mangelgennemgang). Færdiggørelse og aflevering forventes 1. april 2022


Budget

Vi har selvfølgelig et indledende overslag på projektet og en kontrakt med entreprenøren med faste enhedspriser. Det er dog stadig for tidligt at kende den endelige pris (og dermed pris pr. have og afledt havelejestigning) – primært fordi der er elementer i kontrakten, som vi ikke kan garderes os imod, fx:

 • Våd eller forurenet jord
 • Vinter og vejrlig

Skrevet af
Kloakudvalget


© H/F Mosehøj. All rights reserved.