Kloakering 2021/22

Spørgsmål og svar

Revideret 26. september 2021

Inden projektet går i gang

 • Hvad SKAL jeg gøre inden projektet går i gang?

  • Tøm din kloaktank, så vi ikke risiker lækage/forurening under arbejdet. (Hvis dette sker, må arbejdet indstilles i din have indtil der er ryddet op, hvilket er både dyrt og besværligt samtidig med at det forsinker projektet.)
  • Sørg for at Vandudvalget kan komme til at puste rørene fri inden vi lukker, så du ikke risikerer frostsprængte rør inde i dit hus.
  • Fjern træterrasser og lignende forhindringer i gravelinjen
  • Sørg for at huset er frostsikret (også i tilfælde af strømafbrydelse, hvis et kabel graves over) – tøm vandbeholder, hæld frostvæske i toilettet, etc.
  • Tøm og sluk også vandvarmere, køleskabe og frysere, så der ikke bliver problemer, hvis strømkablet skulle blive gravet over.
 • Hvad må jeg MEGET GERNE gøre for at hjælpe inden projektet går i gang?

  • Fjern 4 meter forhæk, dér hvor maskinerne skal kunne komme ind i haven. Hvis det ikke er fjernet, når projektet starter, vil det blive fjernet med maskine. Det bliver ikke retableret efterfølgende.
  • Fjern så meget som muligt i gravelinjen og min. 1,5 meter (og gerne 2 meter) til hver side: Postkasser, havelåger, sandkasser, gyngestativer, trampoliner, legehuse, solure, fuglebade, etc. Alt i gravelinjen bliver fjernet med maskine og risikerer dermed at gå i stykker. Hvor ledninger ligger tæt på hæk, vil hækken blive fjernet og ikke retableret.
  • Markér tilslutningspunkter – fx ved at grave ned langs fundamentet til eksisterende kloakledninger, eller ved at male/skrive på rotteværnet, hvor vandet skal sluttes til.
  • Hvis du har fliser i gravelinjen foreslår vi, at du tager dem op selv. (Hvis du lader dem ligge, tager entreprenøren dem op med maskine, og eventuelle brækkede fliser vil blive erstattet – men de nye fliser vil have en farveforskel ift. de gamle.)
  • Fjern affektionsværdierne fra væggene – billeder, hylder, etc. – så de ikke ryster ned, hvis en maskine kører forbi huset. (Ikke alle huse er lige velfunderede.)
  • Udfyld et arbejdskort for din have (enten i Word eller bare håndskrevet), så du giver Gottlieb så nem en opgave som muligt. Hvis Gottlieb ikke kan finde et tilslutningspunkt, må de foretage en prøvegravning (og hver af disse koster 2000 DKK). 
 • Arbejdskort – skabelon

 • Arbejdskort – eksempel 1

 • Arbejdskort – eksempel 2

Løsning – omfang og fremgangsmåde

 • Hvad er med i “pakken”?

  Alle nødvendige elementer for at få et sammenhængende kloak- hhv. vandsystem hele vejen fra kommunens hovedledninger via foreningens fælles ledninger og helt frem til husene, dvs.:

  • Kloakering til eksisterende tilslutningspunkter helt inde ved huset
  • Vandforsyning inkl. målerbrønd for hver matrikel ved sti
  • Evt. tomrør i stier (der efterfølgende kan bruges til fx fiber eller sti-belysning)

  Vi sigter således på et “plug-and-play”-projekt. Dette for at sikre garanti og kvalitet på det udførte arbejde.

  Kun eksisterende brønde/tanke, der befinder sig i gravelinjen, vil blive gravet op og kørt væk.

 • Kan man selv udføre noget af arbejdet?

  Nej – man kan ikke selv tage del i gravning eller rørlægning, da vi så risikerer, at løsningen ikke bliver god nok til at kunne godkendes (og dermed risikerer vi dobbeltarbejde for Gottlieb). Men man kan selv: 

  1. Gøre det nemt for entreprenøren at “komme til”, finde tilslutningspunkter, etc. Hvis entreprenøren ikke let kan finde de eksisterende rør/tilslutningspunkter, vil vi blive faktureret for een eller flere prøvegravninger (á 2000 DKK ekskl. moms)
  2. Retablere de dele af haven, som ikke er med i projektet. 
  3. Sløjfe jeres nuværende installationer, det være sig lovlige og ulovlige. Det er ikke inkl. og vil være hvert havelods egen økonomi. 
 • Må man dele kloakledning, den del der går ind i haven, med sin nabo?

  Som udgangspunkt bliver ledninger ikke delt, men det er en mulighed, så længe vi får overdraget al information om dette. Begge haver, der kommer til at dele ledning, skal naturligvis være enige om denne løsning.

 • Kan jeg selv bestemme, hvor kloakken kommer ind i min have?

  Nej. Kloakeringen skal ind den korteste/nemmeste vej under hensyntagen til, hvor vand skal lægges ind også. (Den økonomisk mest fordelagtige løsning for projektet).

 • Betyder denne løsning mulighed for helårsvand?

  Vores forventninger er:

  • Der kommer vand i rørene hele året. Vi har dog fortsat status som kolonihave, og det betyder, at vi kun må opholde os her i den periode, der er kendt fra i dag. 
  • Det skal aftales med kommunen, hvordan det med vand i hovedledningen håndteres og skal styres.
  • Der etableres nye målerbrønde i alle haver. I disse målerbrønde lægges vandledningen i frostfri dybde, der monteres en vandmåler og der vil være en ventil/stophane, som kan lukkes. Med den løsning kan vi sikre at de “gamle” huse der ikke kan klare en vinter med vand i uden risiko, ikke bliver ødelagt med “helårs vand i egne rør”.
 • Skal det forstås som, at eksisterende vandledninger bliver der ikke rørt ved – lavet nyt – lagt ned i dybde med kloakken?

  Nej. Det skal ikke forståes på den måde. Der udføres nyt vand til husene. Dette i frostfri dybde, altså helårsvand. 

  Det skal derimod forstås på den måde, at selvom vi har mulighed for at have tændt for hovedledningen med vand, hele året, så er det ikke en godkendelse til at opholde sig i haven i 12 måneder, men at vi fortsat har status som kolonihave med en periode hvor vi må være her. 

 • Er der en arbejdstegning, hvor jeg kan se min egen have?

Retablering

 • Hvad bliver retableret?

  • Jord
  • Græs
  • Fliser
  • Eventuelt overgravede elkabler
 • Hvad bliver IKKE retableret af projektet (men kan retableres for egen regning)?

  • Hække
 • Hvad vil IKKE blive håndteret af projektet (heller ikke mod egenbetaling)?

  • Arbejder inde i husene vil ikke blive håndteret af projektet, fx etablering af toilet.
  • Eksisterende installationer (fx tanke og brønde), der ikke ligger i gravelinjen
  • Eventuelle telekabler (til fastnettelefon og kablet Internet) i stier og haver.
 • Pt. betaler vi for vand via huslejen. Hvis vi fremover får separate vandmålere i alle haver og selv skal betale for eget vandforbrug, bliver huslejen vel fremover reguleret i forhold til dette? Er det et krav vi skal have vandmålere, eller er det bare hvad vi har valgt?

  Vi får vandmålere på hver have, så man betaler for eget vandforbrug  ligesom man betaler for egen strøm. Det bliver formentlig enten fjernaflæsning eller aflæsning vha. en mobil-app. 

  Så når der er kloakeret, koster det igen penge at bruge badehuset, og hver må betale for eget forbrug.

 • Betaler kommunen noget?

  Nej. Kommunen betaler ikke noget. Vi er lejere, der ønsker at blive på matriklen. En betingelse for at vi kan få lov til det er, at der kloakeres.  

  Og ja. Med kloakeringen kommer en værdiforøgelse, svarende til den omkostning, det er at kloakere. Så når alt kommer til alt, så er investeringen i kloakeringen, omkostningsneutral. En lille bonus info er at kloakeringen første nedskrives i værdi efter 50 år. Vores forlængelse sikres frem til 2049, så med bestyrelsens øjne, så er det en meget god investering. Vi får brugsværdi for pengene.

Økonomi og tidsplan

 • Hvordan kan vi gøre projektet så billigt som muligt?

  Tilslutning af den nye kloak og det nye vand vil være til “fundament”, det vil sige installationen tilsluttes en eksisterende på jeres huse. Der vil være steder hvor det vil være ekstra besværligt at få tilsluttet. 

  Vi vil komme bedst muligt om det ved at indsamle så mange informationer om hvor der ligger tanke o. lign., så vi kan indarbejde det i projektet bedst muligt.

  Udfyld derfor gerne dokumentet “Arbejdsbeskrivelse for have XX” og aflever det til Kloakudvalget.

 • Hvornår stiger havelejen?

  Havelejen stiger først efter etablering af kloak og vand, dvs. efter færdiggørelse af projektet (forventeligt i 1. maj 2022).

 • Kan det lade sig gøre at betale beløbet én gang, i stedet for i rater?

  Det er klart at der er nogen, der kan være i stand til at betale hele beløbet for egen kloakering på en gang. Det skulle være muligt, men hvordan det lige styres med vurderingsregler ved et evt. efterfølgende salg er et spørgsmål vi har sendt til kolonihaveforbundet. Vi kan vende tilbage, når vi har et konkret svar fra forbundet.

Byggeprocessen

 • Må man færdes i foreningen under projektets udførelse?

  Nej. Foreningen vil blive overdraget som arbejdsområde den 4. oktober. Vi kan ikke risikere, at medlemmer kommer til skade på arbejdsområdet. Vi kan hellere ikke risikere, at projektet bliver forsinket eller fordyret pga. vores færdsel i foreningen.  

 • Må jeg selv kontakte rådgiver (MOE) eller entreprenør (Gottlieb)?

  Nej. Al kommunikation med rådgiver og entreprenører skal gå via Kloakudvalget. Dette for at undgå unødvendige ekstraregninger.

  Skulle medlemmer alligevel udløse ekstraregninger til foreningen, så vil disse blive viderefaktureret til havemedlemmet.


Har du andre spørgsmål?


© H/F Mosehøj. All rights reserved.